header_02.jpgLaatste tweets

  • Loading tweets...

Onze visie

akzomerkind_17Vier moeders van meervoudig complex gehandicapte kinderen startten in 2010 de Stichting Zomerkind met als uitgangspunt om een kinderdagcentrum te realiseren waar voldoende tijd, aandacht en kennis is om deze bijzondere kinderen betere begeleiding en behandeling te bieden. Het kinderdagcentrum moet een prettige omgeving zijn voor ouder en kind, waar beweging en ontwikkeling centraal staan. Kwaliteit is het belangrijkste speerpunt. Zomerkind gaat werken volgens HKZ waarbij procedures en werkwijzen zijn vastgelegd. De stichting doet daar zelf nog een ‘schep bovenop’. Door medewerkers extra op te leiden en met de aanstelling van een Raad van Kwaliteit waarin artsen en therapeuten adviseren, wil de Zomerkind blijven ontwikkelen. In het dagcentrum wil de stichting 8 kinderen per dag opvangen. Samengevat zijn de belangrijkste uitgangspunten:

  1. Zoveel mogelijk één op één begeleiding, de gangbare financiele bijdrage per kind komt geheel ten goede aan de directe begeleiding. Alle andere werkzaamheden moeten worden verricht door vrijwilligers (denk aan bestuur, administratie, onderhoud pand en tuin enzovoort).
  2. Voor elk kind een individuele planning van therapie, waarbij ook verder gekeken wordt dan de gebruikelijke reguliere therapieën als fysiotherapie en logopedie.
  3. Aandacht voor de gezondheid, hetgeen zich vertaalt in het aanbieden van bijvoorbeeld gevarieerde (biologische) voeding, voldoende frisse lucht enzovoort.
  4. Meer betrokkenheid van ouders.
“Als je de kwaliteiten van het kind niet kent, blijf dan van de beperkingen af”

Het KDC is geen “gewoon” KDC, maar een “KDC-plus” dat zich onderscheid van anderen door:

  1. focus op ontwikkeling en beweging
  2. met spel en ontspanning als middel en
  3. met als voorwaarde maximale individuele aandacht
  4. met de focus op gezondheid.

De eerste doelstelling van het KDC is gericht op groei. Kinderen zullen op alle mogelijke manieren gestimuleerd, geprikkeld en geactiveerd worden om zich binnen de eigen mogelijkheden optimaal te ontwikkelen. Dit kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden. Er wordt echter gestreefd naar veel individuele aandacht, waardoor individuele begeleiding een voorwaarde is. Om de groei en ontwikkeling van kinderen optimaal te laten verlopen is er veel aandacht voor spel, ontspanning en plezier. Dit dient tot uiting te komen in de attitude van de begeleiders, in de keuze van het dagprogramma, in de aandachtspunten van het behandelplan en de werkdoelen. Het is een “KDC plus”, dus meer dan een gezellige huiskamer. Het is belangrijk dat de kinderen ondanks hun beperkingen plezier beleven in de manier waarop er met hen omgegaan wordt. Zij mogen zijn wie ze zijn. Spelenderwijs wordt geprobeerd om de kinderen een stapje verder te krijgen, omdat dit hen een goed gevoel en meer eigenwaarde geeft. Vanuit dit goede gevoel zullen zij gemotiveerd zijn om verder te ontwikkelen. We streven naar een gezellig huiselijk klimaat, waarbij de kinderen centraal staan. Ze moeten zich thuis kunnen voelen. De groepsleiding is optimaal betrokken en is gespecialiseerd in de omgang met (meervoudig) gehandicapte kinderen.

De tweede doelstelling is gericht op het op gang brengen of stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het feit dat de manier van contact maken en de beleving hiervan bij gehandicapte kinderen vaak heel anders is, neemt niet weg dat sociale interactie wel een belangrijk punt blijft. Een kind met beperkingen, hoe gehandicapt dan ook, is ook een sociaal wezen en heeft behoefte aan sociale contacten. Kinderen kunnen elkaar stimuleren, op elkaar reageren en samen plezier beleven.

De derde doelstelling is gericht op de inhoud van het dagprogramma. Het KDC staat open voor elke therapievorm. De keuze van een bepaalde therapievorm is afhankelijk van de behoefte van het kind. Elk kind heeft zijn voorkeur, interesse, kwaliteiten. De therapie die aangeboden wordt moet aansluiten bij de belangstelling van het kind. Motivatie is de belangrijkste drijfveer voor de ontwikkeling. Als een therapie aansluit bij het kind, zal het kind gemotiveerd zijn om samen aan de slag te gaan.

De vierde doelstelling is gericht op een gezond leefklimaat. Om de weerbaarheid van de kinderen te vergroten staat het KDC voor een gezonde leefomgeving en gezond pedagogisch klimaat. Naast zonlicht en buitenlucht staat het KDC voor gezonde maaltijden en een juiste balans tussen actie en rustmomenten.